تبلیغات
بیست روم
چهارشنبه 1392/05/9
معتاده!
ﻣﻌﺘﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻣﺘﻠﮏ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻩ ﻣﯿﮕﻪ:
 ﭼﺸﺎﺕ ﺑﯿﺸﺖ ! ﻟﺒﺎﺕ ﺑﯿﺸﺖ!ﺗﺮﯾﭙﺖ ﺑﯿﺸﺖ !
 ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ: ﮔﻤﺸﻮﺁﺷﻐﺎﻝ.
ﻣﻌﺘﺎﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ: ﺍﻧﮋﺑﺎﻁ ﺷﻔﺮ!!!
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ